นักศึกษา รุ่นที่ 23​

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

รอบที่ 1

นักศึกษากลุ่ม AT.1, AT.2, AT.3, AT.4, AT.5 

เวลา  10.00-12.00 น.

รอบที่ 2

นักศึกษากลุ่ม AT.6, AT.7, BP.1, BP.2, AST.1, AT โปรแกรมญี่ปุ่น    

เวลา 14.00-16.00 น. 

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุมทางระบบออนไลน์ (LINE Meeting)

นักศึกษา รุ่นที่ 24

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

รอบที่ 1

นักศึกษากลุ่ม AT.1, AT.2, AT.3

เวลา  10.00-12.00 น.

รอบที่ 2

นักศึกษากลุ่ม  AT.4, AT.5 BP.1, AST.1    

เวลา 14.00-16.00 น. 

ลิงค์สำหรับเข้าร่วมการประชุมทางระบบออนไลน์ (LINE Meeting)