กำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 24

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 24 ประจำปีการศึกษา 2565วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566ณ ห้องประชุม Conference 1 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

admintatc

09/03/2023

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย นักศึกษา ปวส. 2 รุ่นที่ 24

เรียน    ท่านผู้ปกครอง (นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 24) ฝ่ายบริหารงบประมาณ ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับ เรื่อง การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย  ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2566 พร้อมเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้ 1.       สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  1 ฉบับ  (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง) 2.       สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อเดียวกับบัญชีธนาคาร)  1  ฉบับ  (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง) หากท่านผู้ปกครองไม่ส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารแนบภายในวัน เวลา ที่กำหนด วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงิน ดาวน์โหลดเอกสารคืนเงินประกัน

admintatc

27/02/2023
1 2 4