เรียน    ท่านผู้ปกครอง (นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 23)

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับ เรื่อง การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย

 ภายในวันที่ 4 – 25  มีนาคม 2565 พร้อมเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

  1. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ                    1  ฉบับ    (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อเดียวกับบัญชีธนาคาร)  1  ฉบับ     (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)

หากท่านผู้ปกครองไม่ส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารแนบภายในวัน เวลา ที่กำหนด วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงิน