เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2568

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวช.

วิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.
โดยเปิดสอน 1 สาขางาน ดังนี้

สาขาวิชาช่างยนต์

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับ ปวส.

วิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้จบ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.
โดยเปิดสอน 4 สาขางาน ดังนี้

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวถังและสีรถยนต์

เทคโนโลยีบริการยานยนต์

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนระดับ ปวช.

 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 • เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป
 • สามารถอยู่หอพักประจำได้

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนระดับ ปวส.

 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 • จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 • เกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป
 • สามารถอยู่หอพักประจำได้

1.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

 • เข้าเมนูสมัครเรียนที่เว็บไซต์ www.toyotacollege.ac.th
 • กรอกข้อมูลสมัครเรียน
 • รอการติดต่อกลับจากวิทยาลัยฯ ภายใน 3 วันทำการ

2.สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ

 • สมัครด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ (จ-ศ เวลา 8.00-17.00 น.)
 • ที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
  25 หมู่ 7 ถ.สุวินทวงศ์ กม.66 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์: 0 3809 2103 ถึง 2117

นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารมายื่นในวันลงทะเบียน

 • 1 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง (ใบ ปพ.1)
 • 2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา  จำนวน  1  ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย)
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา  จำนวน 1  ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย)
 • 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา คนละ 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย)
 • 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง  จำนวน  1  ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อย  กรณีมิใช่ บิดา หรือ มารดา ของนักศึกษา)
 • หากเป็นบิดา หรือ มารดา ไม่ต้องยื่นเอกสารในข้อ 5 เพิ่มเติม)
 • 6. หลักฐานการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร หรือใบนำฝากผ่านเคาเตอร์ธนาคาร นำมายืนยันกับทางวิทยาลัยฯ ในวันขึ้นทะเบียน  เพื่อทางวิทยาลัยฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้
 • 7. ใบมอบตัวการเป็นนักศึกษา และ หนังสือสัญญาการเป็นนักศึกษา (ที่วิทยาลัยส่งไปกับจดหมายขึ้นทะเบียน)
 • สัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนและผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ หรือสัมภาษณ์โดยตรงที่วิทยาลัยฯ แจ้งผลการสัมภาษณ์ให้ทราบทันที
 • ชำระเงินลงทะเบียนครบก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2568 โอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยรายละเอียดการโอนเงินเจ้าหน้าที่การเงินของวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบเมื่อผ่านการคัดเลือก

อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร เบอร์โทรศัพท์ 08 6323 7683
 • อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย เบอร์โทรศัพท์ 08 6323 7684