อันดับ 1

นายหิรัญ เมืองแก้ว

118 คะแนน

อันดับ 2

นายพิสิฐ เซี่ยงผุง

75 คะแนน

จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียง

256 คน

จำนวนผู้ไม่ใช้สิทธิ์ออกเสียง

63 คน