จำนวน 1 ตำแหน่ง

ครูช่างยนต์

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

1.สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล
– สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
– สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
– สาขาแมคคาทรอนิกส์
4.มีความเชี่ยวชาญด้านช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
5.มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6.มีประสบการณ์ในการควบคุมนักศึกษากิจกรรมอวท.(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.0 3809 2102
  • คุณอุมาพร โทร.08 9405 4256