วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถานศึกษาที่ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการให้บริการการขับเคลื่อนด้านยานยนต์ และได้รับการยอมรับที่สุดในประเทศไทย”

ปรัชญา

ทักษะเลิศ ชูเชิดคุณธรรม
ก้าวล้ำเทคโนโลยี ศักดิ์ศรีมืออาชีพ

เอกลักษณ์

สถาบันผลิตบุคลากรอาชีวศึกษา
เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานโตโยต้า

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม
นำบริการ ตามมาตรฐานโตโยต้า

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

พันธกิจที่ 2

พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

พันธกิจที่ 3

สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

พันธกิจที่ 4

ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพ