วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ภายในปี 2022”
“To be the leader of vocational institutes in next generation automotive technology within 2022”

ปรัชญา

ทักษะเลิศ ชูเชิดคุณธรรม
ก้าวล้ำเทคโนโลยี ศักดิ์ศรีมืออาชีพ

เอกลักษณ์

สถาบันผลิตบุคลากรอาชีวศึกษา
เพื่อปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานโตโยต้า

อัตลักษณ์

มีคุณธรรม
นำบริการ ตามมาตรฐานโตโยต้า

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจที่ 2

พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 3

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

พันธกิจที่ 4

สร้างสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม