จำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่รุ่นที่ 21 – รุ่น 25 

นักศึกษารุ่นที่ 25 จำนวนทั้งหมด 100 คน

เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT)

จำนวนทั้งหมด 86 คน

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP)

จำนวนทั้งหมด 6 คน

ธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

จำนวนทั้งหมด 8 คน

นักศึกษารุ่นที่ 24 จำนวนทั้งหมด 114 คน

เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT)

จำนวนทั้งหมด 98 คน

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP)

จำนวนทั้งหมด 5 คน

ธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

จำนวนทั้งหมด 11 คน

นักศึกษารุ่นที่ 23 จำนวนทั้งหมด 166 คน

เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT)

จำนวนทั้งหมด 131 คน

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP)

จำนวนทั้งหมด 28 คน

ธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

จำนวนทั้งหมด 7 คน

นักศึกษารุ่นที่ 22 จำนวนทั้งหมด 233 คน

เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT)

จำนวนทั้งหมด 208 คน

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP)

จำนวนทั้งหมด 2 คน

ธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

จำนวนทั้งหมด 23 คน

นักศึกษารุ่นที่ 21 จำนวนทั้งหมด 262 คน

เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ (AT)

จำนวนทั้งหมด 233 คน

เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (BP)

จำนวนทั้งหมด 4 คน

ธุรกิจการบริการยานยนต์ (AST)

จำนวนทั้งหมด 25 คน