ข้อมูลงบประมาณ

ปีการศึกษา 2565

ประเภทงบประมาณ

จำนวนเงิน (บาท)

งบบุคลากร

13,336,969.48

งบดำเนินงาน

22,245,833.12

งบลงทุน

1,030,000.00

รวมทั้งหมด

36,612,802.60