กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 24 ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุม Conference 1 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า