เรียน    ท่านผู้ปกครอง (นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 25)

ฝ่ายบริหารงบประมาณ ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับ เรื่อง การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย 

ตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2567 พร้อมเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้

1.       สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  1 ฉบับ  (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)

2.       สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อเดียวกับบัญชีธนาคาร)  1  ฉบับ  (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)

หากท่านผู้ปกครองไม่ส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารแนบภายในวัน เวลา ที่กำหนด วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงิน