เข้าสู่เว็บไซต์

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี (DVE) ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วน จำนวนจำกัดเพียง 244 คนเท่านั้น!!