ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาภาคทุนผู้แทนจำหน่าย ปวส.1 (รุ่น 18) ภาคเรียนที่ 2/2558
30 ตุลาคม 2558
     ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาภาคทุนผู้แทนจำหน่าย ปวส.1 (รุ่น 18) ภาคเรียนที่ 2/2558
     สามารถดาวน์โหลดใบชำระค่าธรรมเนียม  ได้ดังไฟล์แนบ ด้านล่างนี้

สาขาเทคโนโลีรถยนต์ (AT-S)  >>> ห้อง 1 <<<
                                       >>> ห้อง 2 <<<
                                       >>> ห้อง 3 <<<
                                       >>> ห้อง 4 <<<
                                       >>> ห้อง 5 <<<
                                       >>> ห้อง 6 <<<
สาขาเทคโนโลีรถยนต์ (เรียนร่วมปกติ) (AT(S))  >>> ห้อง 1 <<<
                                                          >>> ห้อง 2 <<<
                                                          >>> ห้อง 3 <<<
สาขาเทคโนโลีการบริการรถยนต์ (AST-S)  >>> ห้อง 1 <<<
                                                    >>> ห้อง 2 <<<
                                                    >>> ห้อง 3 <<<   
                                                    >>> ห้อง 4 <<<
สาขาเทคโนโลีการบริการรถยนต์(เรียนร่วมปกติ) (AST(S))  >>> ห้อง 1 <<<

สาขาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ (ฺBP)  >>> ห้อง 1 <<<
                                                 >>> ห้อง 2 <<<
                                                 >>> ห้อง 3 <<<

ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปวส.1 (รุ่น 18) ภาคเรียนที่ 2/2558
30 ตุลาคม 2558
     ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับชั้น ปวส.1 (รุ่น 18) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ได้จากไฟล์แนบด้านล่างนี้

สาขาเทคโนโลยีรถยนต์ (AT) >>> ดาวน์โหลด AT ห้อง 1 <<<
                               >>> ดาวน์โหลด AT ห้อง 2 <<<
                               >>> ดาวน์โหลด AT ห้อง 3 <<<

สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ (AST) >>> ดาวน์โหลด AST <<<